Woordenlijst

De EED-auditplicht, de onderzoeksplicht, EML… U komt allerlei termen tegen als u met de informatie- en energiebesparingsplicht aan de slag gaat. Hier vindt u veelgebruikte termen en de betekenis ervan.

Activiteitenregeling

Hierin staat hoe de drijver (pandeigenaar) van de inrichting kan voldoen aan de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit. Namelijk door alle maatregelen van de erkende maatregelenlijst te nemen. De controle is dan om na te gaan of de erkende maatregelen:

  1. aanwezig zijn,
  2. op een goede manier zijn toegepast en
  3. goed beheerd en onderhouden worden.
Activiteitenregeling

Hierin staat hoe de drijver (pandeigenaar) van de inrichting kan voldoen aan de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit. Namelijk door alle maatregelen van de erkende maatregelenlijst te nemen. De controle is dan om na te gaan of de erkende maatregelen:

  1. aanwezig zijn,
  2. op een goede manier zijn toegepast en
  3. goed beheerd en onderhouden worden.
Appendage

Onder een appendage verstaat men een klein toestel dat dient ter completering van een machine of installatie. In het bijzonder wordt het woord gebruikt met betrekking tot waterleiding- en gasnetten, en hydraulische en pneumatische systemen.

Aspectcontrole

een aspectcontrole milieu wordt uitgevoerd als er maar één aspect van een milieubelastende activiteit wordt gecontroleerd.

Bal, Besluit activiteiten leefomgeving

Besluit activiteiten leefomgeving Een van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) waaruit de Omgevingswet is opgebouwd. In het Bal staan algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/besluit-activiteiten-leefomgeving/

Bbl, Besluit bouwwerken leefomgeving

Besluit bouwwerken leefomgeving Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de andere vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) waaruit de Omgevingswet is opgebouwd. Het Bbl bevat regels over bouwwerken. https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/besluit-bouwwerken-leefomgeving/

BREF Energie Efficiency
CO2-sectorsysteem voor de glastuinbouw

Als glastuinder doet u verplicht mee aan de CO2-regeling voor de glastuinbouw, ook wel bekend als het CO2-sectorsysteem. Daarvoor geeft u elk jaar uw aardgasgebruik aan ons door via de Gecombineerde opgave.

Draaiuren van aandrijfsystemen
Drijver

Pandeigenaar; worden apart bekeken op besparing

e-MJV

Elektronisch milieujaarverslag. Industriële bedrijven rapporteren in de milieujaarrapportage hun afval, energie- en watergebruik en uitstoot naar lucht, water en bodem. Zij rapporteren aan het bevoegd gezag (overheid). In veel gevallen is dit de provincie.

EED-auditplicht

Europese rapportageverplichting volgens de Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED). Grote ondernemingen moeten vierjaarlijks een energie-audit uitvoeren en hierover aan RVO rapporteren. Dit is de EED-auditplicht.

EML

Erkende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook wel EML genoemd. De informatiebank met erkende maatregelen vindt u hier.

Energie-efficiëntie

De verhouding tussen de verkregen prestatie, dienst, goederen of energie en de hiertoe gebruikte input van energie. De EU wil dat alle lidstaten energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie stimuleren. Het moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van de EU.

Energiebalans
Energiecontrole

Met de energiecontrole krijgt u inzicht krijgt in uw energiebesparingsopgave. Een medewerker van uw omgevingsdienst komt langs en bekijkt samen met u welke energiebesparende maatregelen u nog moet nemen, zodat u aan alle regels voldoet. De energiecontrole is onderdeel van Stimulerend Toezicht.

Energielabel C

Een kantoorgebouw moet minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een energielabel met een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar of een energielabel met de letter C of beter. http://www.rvo.nl/energielabel-c-kantoren

Energielabelverplichting
Energiescan

In kaart brengen waar u in uw bedrijf energie kunt besparen. Daarna kunt u zich in ieder geval een jaar zonder verdere kosten laten begeleiden en adviseren.

Erkende Maatregelenlijst (EML)

In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Met de EML kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan. De EML wordt geactualiseerd.

EU-ETS

Europese emissiehandelssysteem. EU-ETS is een marktinstrument waarmee de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren.

Formule voor terugverdientijd (TVT)

Alle erkende maatregelen voor energiebesparing hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De terugverdientijd (tvt) geeft aan hoe lang het duurt voordat u het geld terugverdient. Dat berekent u door de investering te delen door de besparing.

Dat kan met deze formule:
TVT = (I +F)/B

TVT: de terugverdientijd in jaren is
I: de (meer)kosten zijn die u maakt voor de maatregel in euro's
F: de kosten voor het lenen van geld om de maatregel te nemen
B: Het geld dat u bespaart op elektriciteit (kilowattuur) en/of brandstof (nm3) door de maatregel (inclusief vastrecht, transportkosten etc. en exclusief BTW)

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/handreiking-plicht-ter-verduurzaming/berekening-terugverdientijd/

Gebouwgebonden maatregelen

Gebouwgebonden maatregelen zijn verwarmen, isoleren, koelen, verlichten, ventileren en opwekking van warm tapwater.

Investering voor energiebesparing

Alle kosten die noodzakelijk zijn om een energiebesparende maatregel operationeel te krijgen.

Keuringsplicht voor verwarmings- en airconditioningssystemen
Keuringsverplichting klimaatinstallatie
MEE convenant

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS ondernemingen.
Sinds 1992 zijn er in het Nederlandse energiebeleid energiebesparingsconvenanten. De MJA3- en MEE-convenanten stammen uit respectievelijk 2008 en 2009 en kregen concreet vorm in energie-efficiëntie plannen (EEP’s), die bedrijven elke 4 jaar opstelden. De deelnemers vertegenwoordigden samen ongeveer 80% (809 PJ) van het industriële energiegebruik en bij benadering een kwart van het totale energiegebruik in Nederland.

MJA3 convenant

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020.
Sinds 1992 zijn er in het Nederlandse energiebeleid energiebesparingsconvenanten. De MJA3- en MEE-convenanten stammen uit respectievelijk 2008 en 2009 en kregen concreet vorm in energie-efficiëntie plannen (EEP’s), die bedrijven elke 4 jaar opstelden. De deelnemers vertegenwoordigden samen ongeveer 80% (809 PJ) van het industriële energiegebruik en bij benadering een kwart van het totale energiegebruik in Nederland.

Natuurlijk moment

Sommige maatregelen verdienen zich alleen terug bij een natuurlijk moment. Bij een natuurlijk moment moet u toch al kosten maken voor vernieuwing of reparatie. Alleen de extra kosten voor de energiezuinige maatregel tellen mee voor het bepalen van de terugverdientijd.

NEa rapportage

De Nederlandse Emissieautoriteit. De NEa rapporteert periodiek over het aantal bijgeschreven en gespaarde hernieuwbare brandstof eenheden (HBE’s) in het Register Energie voor Vervoer (REV).

Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De regeling is bedoeld voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.

Onderzoeksplicht

Gebruikt uw locatie vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heeft u waarschijnlijk een onderzoeksplicht energiebesparing. https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht-2023/onderzoeksplicht

Restwarmtestromen

De warmte die het bedrijf niet zelf kan hergebruiken, is restwarmte. Deze warmte is voor bedrijven een restproduct. Met restwarmte kunnen ruimtes en gebouwen, gasloos worden verwarmd.

Stimulerend toezicht

Ondernemingen en instellingen motiveren (in plaats van afdwingen) om regels na te leven of om zelfs beter te presteren dan de regels eisen. In dialoog met de toezichthouder wordt onderzocht wat de voordelen van een hoger nalevingsniveau zijn en hoe en binnen welke termijn dat bereikt kan worden.

Structurele energiezorg
Temperatuurtrajecten

De aanvoertemperatuur en retourtemperatuur van verwarmingssystemen.

TVT

Terugverdientijd.

Verrichter

Bedrijfseigenaar; worden apart bekeken op besparing

Warmtebalans
Zelfstandig moment

Naast 'natuurlijke momenten' zijn er ook 'zelfstandige momenten'. Dit houdt in dat een maatregel zich op elk moment terugverdient binnen 5 jaar, ook als er geen natuurlijk moment is.
Als er op korte termijn een natuurlijk moment zal zijn, kan de (toch al rendabele) maatregel nog goedkoper.